La Confirmació

És el sagrament que completa el Baptisme i amb el qual es reben els dons de l’Esperit Sant per tal de viure i testimoniar l’amor de Déu en les paraules i en els fets.

Qui la pot rebre?

Poden rebre el sagrament de la Confirmació els nois i noies a partir de 5è de primària i després d’una preparació de dos cursos.

El sagrament de la Confirmació es confereix una sola vegada i només el pot rebre aquella persona que ja ha estat batejada. Per a rebre’l amb joia, cal estar en gràcia de Déu (CEC n. 1306).

La nostra parròquia, davant el fet que moltes persones adultes no han rebut aquest sagrament, ofereix des una proposta catequètica als adults que volen rebre el sagrament de la Confirmació amb una durada d’una any.

Requisits per ser padrí de Confirmació:

Perquè una persona sigui admesa com a padrí/na d’una persona que rep aquest sagrament (CIC cànons 892, 893.1, 193,2, 874,1 ) és necessari que:

  1. Hagi estat escollida per la persona que serà confirmada i que tingui capacitat per acomplir aquesta missió.
  2. Que tingui almenys setze anys, a no ser que el bisbe diocesà estableixi una altra edat o que, per justa causa, el rector o el ministre que administra el sagrament  considerin admissible una excepció.
  3. Que sigui catòlica, estigui confirmada, hagi rebut el sagrament de l’Eucaristia i porti una vida congruent amb la fe i amb la missió que assumeix en ser padrí/na de la persona que serà confirmada.
  4. Que no estigui afectada per una pena canònica, legítimament imposada o declarada.
  5. En aquest sagrament només es nomena un sol padrí, home o dona, per a cada una de les persones que reben el sagrament.
  6. Habitualment, aquest sagrament és dispensat per un bisbe, circumstància que ajuda a comprendre la dimensió eclesial del do que rep la persona que es confirma. El bisbe pot delegar en un altre prevere.

Catequesi de nois i noies. Diumenges d’11:30 a 12:45 i missa a les 13:00

Atesa la descristianització de la nostra societat i per poder mantenir el caliu que els nois i les noies i les mateixes famílies han viscut en la preparació per a la primera comunió, la parròquia ofereix la catequesi de preparació a la confirmació just després de rebre el sagrament de l’eucaristia.

Confirmació d’adults. Dissabtes cada 15 dies de 10:30 a 11:30

Moltes persones van interrompre la seva formació cristiana per diferents motius. Amb aquesta proposta la parròquia ofereix la possibilitat que els fidels que ho desitgin cloguin el seu procés d’iniciació amb la confirmació.