Bateig

Aquest sagrament ens fa fills de Déu i deixebles de Jesucrist. És també la porta d’entrada a l’Església i un do de Déu i l’inici d’una comunió permanent amb Ell.

És el primer i la porta de tots els altres sagraments, el que ens obre el camí cap als béns que Jesucrist ens ha merescut en fer-se home.

Quins són els passos a seguir per rebre el Baptisme?

1.

Posar-se en contacte amb la parròquia a la qual es pertany, demanar el Baptisme, acordar la data de celebració i concretar les persones que seran els padrins del batejat.

2.

Preparar la celebració: per a infants de 0 a 5 anys, una sessió de la parròquia amb els pares.

3.

Si els infants ja tenen edat d’assistir a la catequesi i hi assisteixen, és bo que –en el cas que no hagin rebut el Baptisme- es preparin per a rebre el sagrament i que el rebin amb els seus companys/es de catequesi, quan aquests fan la renovació de les promeses del Baptisme en la celebració de la Pasqua. En el cas de demanar el Baptisme infants que no han fet catequesi, o si el demanen persones joves i adultes, cal establir contacte amb la pròpia parròquia i amb les persones de l’acolliment i en especial amb els preveres o diaques de la comunitat. També es poden encaminar al Servei Diocesà per al Catecumenat, que té previstos uns itineraris formatius.

Per a més informació: sdcatecumenat9068@arqbcn.cat

4.

És necessari preveure l’acompanyament del batejat en el creixement de la fe, vinculant-lo a la parròquia o als moviments cristians d’infants, joves o adults.

Quins són els passos a seguir per rebre el Baptisme?

«Es capaç de rebre el Baptisme tot ésser humà encara no batejat» (CEC n.1246; CIC cànon 864; CCEO, cànon 679) si es donen les garanties de continuïtat en la vida de creixement en la fe cristiana.

Requisits per a ser padrí/na de Baptisme:

En principi, ha d’haver-hi un padrí o una padrina, però si són dos, cal que siguin de diferent sexe. Perquè una persona sigui admesa com a padrí/na, cal que compleixi uns requisits (CIC cànon 874,1):

  1. Que hagi estat escollida per la persona que rebrà el Baptisme o pels pares o pels qui ocupen el seu lloc o, mancant aquests, pel rector de la parròquia o per la persona que administrarà el sagrament.
  2. Que tingui almenys setze anys, llevat que el bisbe diocesà estableixi una altra edat o que, per una causa justa, el rector o el ministre del sagrament considerin admissible una excepció.
  3. Que sigui catòlica, hagi rebuts els sagraments del Baptisme i porti una vida congruent amb la fe cristiana.
  4. Si el padrí o padrina ha rebut el Baptisme en una comunitat eclesial no catòlica, pot ser padrí o padrina, sempre que hi hagi un altre padrí/na catòlic.
  5. Que no estigui afectada per una pena canònica legítimament imposada o declarada.
  6. Que no sigui el pare o la mare de qui s’ha de batejar.

La parròquia ofereix batejos un CAP DE SETMANA AL MES (dissabte i diumenge a les 17:00 o a les 18:00)