Organització

I la parròquia s’organitza i vetlla pels recursos de que disposa i per la pròpia activitat pastoral:

Consell
Pastoral

tercer dilluns de mes de 20:30 a 22:00

Es l’organisme, que el rector de la parròquia anomena, en el qual es debaten els diferents assumptes parroquials. Es consultiu, representatiu i permanent.

Consell d’Economia

quart dilluns de mes de 20:30 a 22:00

Aconsella el rector en els assumptes mes significatius de l’administració, tant ordinària com extraordinària de la parròquia, i guia i programa totes les activitats econòmiques de la comunitat.

Fundació Sant Pius X

Administra un fons econòmic a favor de la Parròquia, de Càritas i del Bisbat.

Despatx Parroquial

dilluns dimecres i divendres de 18:00 a 19:30